welcome to บล็อกคนน่ารัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทคโนโลยี


เทคโนโลยี  หรือ เทคนิควิทยา  มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว
นางสาวอิงทุอร โพธินา
ชื่อเล่น ชมพู่
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ  หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102043
เกิดวันที่   24 พฤศจิกายน 2537
กรุ๊ป A
จบจาก โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
คติ แค่คิดดี ทำดีก็พอ
https://www.facebook.com/ingtuon.phothina


ประวัติส่วนตัว
นางสาวสุภาวดี โชคชัย
ชื่อเล่น ปลายฟ้า
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102020
เกิดวันที่ 25 เมษายน 2538
กรุ๊ป B
จบจาก โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
คติ ไม่มีอะไรสายเกินไป สำหรับการเริ่มต้น
https://www.facebook.com/fa2568